Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)

  • Παροχή οδηγιών για την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 126 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

    Ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει α) σοβαρές υπόνοιες, δηλαδή πληροφορίες αξιόλογες και σημαντικές ή β) σαφείς ενδείξεις, δηλαδή σοβαρές ενδείξεις που είναι καταρχήν πειστικές, για την διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Σκοπός της ΕΔΕ είναι η συλλογή στοιχείων (όχι άτυπη όπως στην προκαταρκτική εξέταση) για τη διαπίστωση: i) της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος, ii) τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται και iii) τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί, μεταξύ των οποίων και τη διερεύνηση των στοιχείων της υπαιτιότητας και του καταλογισμού (άρθρο 106 Υ.Κ.). Η ΕΔΕ αποτελεί ανακριτική μέθοδο μεταξύ της προκαταρκτικής εξέτασης (άρθρο 125) και της πειθαρχικής ανάκρισης (άρθρο 127), με την οποία διευκολύνεται η διοίκηση για τυχόν εντοπισμό παραπτωμάτων και υπευθύνων, ώστε στη συνέχεια να κινηθεί, αν χρειασθεί, η πειθαρχική διαδικασία.