Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Ε.Δ.Δ.Α.


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α. || Ε.Δ.Α.Δ.) είναι το δικαιοδοτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης που εξετάζει, κατόπιν υποβολής ατομικών προσφυγών, τις παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) εκ μέρους των συμβαλλομένων Κρατών.  


Η Ελλάδα έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με το Ν.Δ. 53/1974 και αποτελεί μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, όργανο του οποίου είναι το Δικαστήριο (ΕΔΔΑ). Οι αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων και των άλλων δικαστικών || δικαιοδοτικών οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας ελέγχονται για τυχόν παραβιάσεις της Συμβάσεως κατόπιν υποβολής ατομικής προσφυγής στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, που εδρεύει στο Στρασβούργο.Το Γραφείο μας έχει μακρά εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του ΕΔΔΑ. Αναλαμβάνουμε προκαταρτκικά την μελέτη της υπόθεσής σας, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν συντρέχει παραβίαση της Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι Δικηγόροι του Γραφείου μας γνωρίζουν άριστα την νομολογία του Δικαστηρίου και με την εμπειρία που διαθέτουν, θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητες που έχετε να διεκδικήσετε το δίκαιο σας ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου ένεκα παραβίασης των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει η Σύμβαση. Μετά την σύνταξη και την κατάθεση της ατομικής προσφυγής στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, το τελευταίο ελέγχει το παραδεκτό του ενδίκου βοηθήματος και κινεί την προβλεπόμενη στην Σύμβαση διαδικασία προκειμένου να ελέγξει κατ' ουσίαν την βασιμότητα της κρινομένης προσφυγής.


Ένα από τα βασικότερα δικαιώματα που αναγνωρίζει η Σύμβαση, χωρίς να παραγνωρίζονται τα υπόλοιπα, είναι το δικαίωμα στην ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ, δηλαδή στην διεξαγωγή της δίκης υπό τις εγγυήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, όπως αυτό έχει αυθεντικά ερμηνευτεί από το Δικαστήριο (όλως ενδεικτικά αρχή νομίμου δικαστή, δικαστική ανεξαρτησία, αμεροληψία, αποτελεσματικότητα ενδίκου βοηθήματος / μέσου, εύλογος χρόνος εκδίκασης διαφοράς, ισότητα όπλων διαδίκων, δικαίωμα παραστάσεως, δικαίωμα ακροάσεως, δικαίωμα πληροφόρησης, δικαίωμα άμυνας, υποχρέωση αιτιολογίας). Το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου είναι ένα εξίσου σημαντικό δικαίωμα, το οποίο τυγχάνει πλήρους προστασίας.


Τα κυριότερα Ατομικά Δικαιώματα


Πρόσφατη Νομολογία Ε.Δ.Δ.Α.

 • Δίκαιη Δίκη - Χρηστή Απονομή Δικαιοσύνης

 • Προσωπική Ελευθερία & Ασφάλεια

 • Προστασία Ιδιοκτησίας / Περιουσίας

 • Σεβασμός Ιδιωτικής & Οικογενειακής Ζωής

 • Ελευθερία Συνείδησης, Έκφρασης & Σκέψης

 • Απαγόρευση Διακρίσεων

 • Δικαίωμα στην Ζωή

 • Απαγόρευση Βασανιστηρίων

 • Απαγόρευση Καταναγκαστικών Έργων

 • Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πατήστε ΕΔΩ .


 • Για το πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, πατήστε ΕΔΩ 
powered by Surfing Waves