Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00


Γενική Παρουσίαση παρεχομένων νομικών υπηρεσιών

Κλάδοι Δικαίου. Το Δικηγορικό Γραφείο Ν. Μ. & Συνεργατών καλύπτει όλους τους τομείς του Δικαίου, παρέχοντας πλήρη, ποιοτική και εξειδικευμένη δικαστική και εξώδικη - συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες μας. Η εμπειρία και οι γνώσεις των στελεχών του Γραφείου μας, μας δίνουν την δυνατότητα να ανταποκριθούμε με πλήρότητα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών μας. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του: I. Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, II. Ιδιωτικού Δικαίου (Αστικού, Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου) III. Ποινικού Δικαίου.  Το Γραφείο μας ειδικεύεται και στην προστασία των ατομικών και εν γένει ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο (Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - ΕΔΔΑ Στρασβούργο).

 

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Γραφείου μας ανά κλάδο δικαίου, με ειδική αναφορά στα συνήθη αντικείμενα της καθημερινής δικηγορικής πρακτικής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να απευθύνεσθε στην Γραμματεία του Γραφείου μας για πληρέστερη ενημέρωση.


Advocacy Kondylislawoffice

Συμβουλευτική Δικηγορία

 

Law cases Kondylislawoffice

Δικαστηριακή Πρακτική

 

Signature Kondylislawoffice

Διαπραγματεύσεις & Διαμεσολάβηση


Διοικητικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαίωματα

Αστικό - Εμπορικό - Εργατικό Δίκαιο

Διαφορές με Δημόσιες Υπηρεσίες & Ν.Π.Δ.Δ.

Η Δημόσια Διοίκηση δεν λειτουργεί πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτησή του. Η αρχή της νομιμότητας, η οποία οφείλει να διατρέχει την σύνολη δράση της ενεργού Διοικήσεως, δυστυχώς παραβιάζεται αρκετές φορές, θίγοντας έτσι ακόμη και θεμελιώδη δικαιώματα των διοικουμένων. Η διεκδίκηση και η αποκατάσταση των νομίμων δικαιωμάτων οφείλει να είναι άμεση και αποτελεσματική.  Η  αμφισβήτηση των πράξεων αυτών με το προσήκον ένδικο βοήθημα (προσφυγή, αίτηση ακυρώσεως, αίτηση αναστολής εκτελέσεως, ανακοπή κτλ.) ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, διέπεται από ειδικούς κανόνες διαδικασίας που απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση. Το Γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία στον χειρισμό διοικητικών υποθέσεων (ακύρωση / μεταρρύθμιση διοικητικών πράξεων), αφού αυτές αποτελούν ένα από τα κύρια αντικείμενά του.

Αστικές Διαφορές

Η αθέτηση νομικών υποχρεώσεων, η παραβίαση συμβατικών όρων και συμφωνιών, η εν γένει εκδήλωση αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς, η ανάγκη ρύθμισης των σχέσεων των μερών κ.ά.τ. στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου είναι ένα συχνό φαινόμενο. Συνήθεις, επίσης, αστικές διαφορές εγείρονται και από την προσβολή του δικαιώματος στην προσωπικότητα, ενός ιδιαίτερου δικαιώματος με ποικίλλες εκφάνσεις. Η αποκατάσταση των εννόμων συμφερόντων και των δικαιωμάτων του θιγόμενου μέρους επιτυγχάνεται μέσω της έγκαιρης και προσήκουσας προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια όταν αποτυγχάνει η εξώδικη επίλυση των διαφορών. Οι Δικηγόροι του Γραφείου μας είναι πρόθυμοι να ακούσουν το πρόβλημά σας, να το αξιολογήσουν και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις.

 

Αστική Ευθύνη Δημοσίου & Δημοσίων Νομικών Προσώπων

Σύμφωνα με τα άρθρα 104 επ. ΕισΝΑΚ, σε περίπτωση παρανόμων πράξεων και παραλείψεων των δημοσίων υπηρεσιών, οφείλεται αποζημίωση προς ανόρθωση της θετικής και αποθετικής ζημίας των διοικουμένων. Συντρέχει δε τέτοια περίπτωση ευθύνης του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ., τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, όχι μόνον όταν με πράξη ή παράλειψη οργάνου παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου, αλλά και όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης. Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες.  

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από νομική υποστήριξη, τόσο δικαστική όσο και εξώδικη. Η άμεση ανταπόκριση και η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν, διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα των εταιρειών. Το Γραφείο μας παρέχει τις υπηρεσίες του στον τομέα αυτό με ιδιαίτερο επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η προστασία των πνευματικών έργων και των δικαιωμάτων των δημιουργών είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο του δικαίου, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. Το Γραφείο μας, πέραν της κατοχύρωσης σημάτων, βρίσκεται εδώ για να καλύψει τις ανάγκες σας.

Υπαλληλικές Διαφορές - Πειθαρχικά

Η υπηρεσιακή κατάσταση των Δημοσίων Υπαλλήλων (διορισμός, εξέλιξη, προαγωγή, απόσπαση, μετάθεση, κρίσεις, πειθαρχική ευθύνη κτλ.) ελέγχεται πλήρως από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Η συνεργασία με εξειδικευμένους Δικηγόρους είναι απολύτως αναγκαία για την ουσιαστική υπεράσπιση και διασφάλιση των συμφερόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων και Λειτουργών. Ειδικά στις πειθαρχικές διαφορές, όπου επαπειλούνται ιδιαίτερα σοβαρές πειθαρχικές ποινές, η έγκαιρη και προσήκουσα υποστήριξη των συμφερόντων του πειθαρχικώς ελεγχομένου αποτελεί ζητούμενο.

Εργατικές Διαφορές - Συμβάσεις Εργασίας

Η εργατική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί σημαντικές μεταβολές λόγω των οικονομικών συνθηκών της χώρας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό και οικονομικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις αδυνατούν να συμμορφωθούν προς τις νόμιμες υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα να θίγονται πολλαπλώς οι εργαζόμενοι και να καθίσταται αναγκαία η δικαστική επίλυση των διαφορών.

Φορολογικές Διαφορές

Η ερμηνεία και η εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων εκ μέρους της Διοικήσεως δεν είναι πάντοτε ορθή. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι φορολογικές αρχές σφάλλουν κατά τον προσδιορισμό των φόρων, επιβάλλοντας στους διοικουμένους δυσανάλογα ή υπέρμετρα φορολογικά βάρη. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται ο δικαστικός έλεγχος της ορθότητας των πράξεων και των παραλείψεων των αρχών αυτών, ο οποίος διεξάγεται από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατόπιν τηρήσεως συγκεκριμένης ενδικοφανούς διοικητικής διαδικασίας.