Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Αποφάσεις Διοικητικών Εφετείων

  • Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης έχει συνταγματική βάση, ως απορρέουσα από την αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε περίπτωση ασκήσεως σχετικής προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης της φορολογικής αρχής.


  • Η αμετάκλητη ποινική απόφαση, κατά το αθωωτικό της σκέλος, καθώς και κατά τις περιλαμβανόμενες στο σκέλος αυτό επιμέρους κρίσεις της, είναι δεσμευτική για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά τον καταλογισμό των πειθαρχικών παραπτωμάτων.