Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Πρότυπη Δίκη-Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης επί υπεραξίας μεταβιβάσεως τίτλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

                                     

ΠΡΑΞΗ 20/2018


της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010


Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο, ελλείποντος Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Αικατερίνη Συγγούνα και την Αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Β΄ Τμήματος, 


αφού έλαβε υπ΄ όψιν: 


α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,

β) την από 24.5.2018 αίτηση (ΠΑ 18/25.5.2018), με την οποία η Ιωάννα Ζησιάδου, φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής (Ην. Βασιλείου), ζητά, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, την εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της κατατεθείσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  προσφυγής της (ΠΡ 228/14.5.2018). Με την προσφυγή αυτή ζητείται η ακύρωση της 790/12.4.2018 αποφάσεως της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία απορρίφθηκε η 87251/14.12.2017 ενδικοφανής προσφυγή της αιτούσας κατά της από 24.11.2017 Πράξεως Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (χρήση 2015) της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης. Με την τελευταία αυτή πράξη καταλογίσθηκε σε αυτήν ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 29 του ν. 3986/2011) επί της, εκ της μεταβιβάσεως τίτλων που κατείχε σε ελληνική ανώνυμη εταιρία, υπεραξίας, 

γ) Σύμφωνα με την αίτηση, στην κρινόμενη υπόθεση ανακύπτει το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της επιβολής από την ελληνική φορολογική διοίκηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος βάσει διατάξεων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), ζήτημα το οποίο αφορά «φορολογικούς κατοίκους 57 χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦ και οι οποίοι δύνανται να αποκτούν εισόδημα ελληνικής πηγής»,

δ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου με αριθμούς 1429413-5/2018).


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι


Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010. Στην κρίση αυτή μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος.


Δ ι α τ ά σ σ ε ι


1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης προσφυγή με αριθ. κατ. ΠΡ 228/14.5.2018. 

2. Να αποδοθεί το παράβολο στην αιτούσα.

3. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

                      


Αθήνα, 27 Ιουνίου 2018

Α. Ράντος                                  Αικ. Συγγούνα                                   Ε. Σαρπ
Κοινοποίηση:

1. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας).

2. Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.   

Πρόσφατες Αναρτήσεις