Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Πρότυπη Δίκη - Τέλος επιτηδεύματος

Text...

Πρότυπη δίκη (ΠΑ 15/2018)

04/06/2018

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                                                 

                                                       

     

ΠΡΑΞΗ  16/2018

της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ 1 του ν 3900/2010


Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, ως αναπληρούντα τον υποβαλόντα παραίτηση Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αθανάσιο Ράντο, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Αικατερίνη Συγγούνα και την Αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Β΄ Τμήματος

Αφού έλαβε υπ'όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν 3900/2010,

β) την από 23.4.2018 αίτηση (ΠΑ 15/24.4.2018), με την οποία ο αιτών Γεώργιος Πουλής, φερόμενος ως νέος δικηγόρος,  ζητά, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, την εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της κατατεθείσης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προσφυγής ΠΡ956/5.2.2018 του ίδιου, κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Προϊστάμενος ΔΟΥ Α΄ Αθηνών) και κατά της σιωπηρής απόρριψης της 63868/7.9.2017 ενδικοφανούς προσφυγής του ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με προσβαλλόμενη την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2016. Με την τελευταία αυτή πράξη πράξη επιβλήθηκε στον ήδη αιτούντα ποσό, μεταξύ άλλων, 650 ευρώ, αντιστοιχούν στο τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σύμφωνα με το οποίο οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος (παρ. 1), εξαιρούνται δε από τις υποχρεώσεις καταβολής του εν λόγω τέλους, μεταξύ άλλων, ατομικές εμπορικές επιχειρησεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών (παρ. 3). Ο αιτών αναφέρει ότι ο ίδιος προέβη σε έναρξη εργασιών ως δικηγόρος την 31.8.2015, πλην κατά το έτος 2007 είχε επίσης προβεί σε έναρξη επαγγέλματος υπό έτερη ιδιότητα, και τήρησε τα οικεία βιβλία για 5 μήνες (μέχρι την 29.6.2007), έκτοτε δε δεν εργάστηκε εκ νέου ως ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι την 31.8.2015. Όπως προβάλλεται με την υπό κρίση αίτηση, τίθεται το ζήτημα εάν, κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου 31 (όπως το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής από τη φορολογική διοίκηση, υπό το φως των εγκυκλίων ΠΟΛ1223/2011 και ΠΟΛ 1149/2013), επιτηδευματίας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κι άλλη έναρξη επαγγέλματος, και δη έτερου από το ενεστώς επάγγελμά του, ακόμη κι αν εν συνεχεία προέβη σε διακοπή επαγγέλματος, χωρίς μάλιστα να συμπληρώνει υπό όλες τις ιδιότητές του συνολικά πέντε (5) έτη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, δεν εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, εκ μόνου του λόγου ότι η πρώτη έναρξη εργασιών έλαβε χώρα σε χρόνο πέραν της πενταετίας από τη γένεση της κρίσιμης φορολογικής υποχρέωσης. Κατά τον αιτούντα, δια της ανωτέρω ερμηνείας ανακύπτουν τα συνταγματικής τάξεως ζητήματα της αναδρομικότητας της φορολογικής ρύθμισης και της αντίθεσής της στις αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης, της αναλογικότητας και της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών. Εξάλλου, προβάλλεται ότι τίθεται το ζήτημα της ισχύος των ανωτέρω εγκυκλίων (ιδίως της ΠΟΛ1223/2011, στην οποία ρητώς αναφέρεται ότι “στις περιπτώσεις που ο επιτηδευματίας έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν κι άλλη έναρξη, δεν εξαιρείται, ακόμη κι αν τη συγκεκριμένη έναρξη την έχει διακόψει“). Τέλος, ο αιτών θέτει ζήτημα σε σχέση με τη συνταγματικότητα της διατήρησης του ανωτέρω τέλους επιτηδεύματος. Περαιτέρω, κατά τον αιτούντα, τα προκείμενα, και συνταγματικής τάξεως, νομικά ζητήματα αφορούν όλους τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, δοθέντος ότι η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος αφορά σε πολλούς εξ αυτών, οι οποίοι, ως εκ του ότι στο παρελθόν, και δη προ του ν. 3986/2011 έτυχε να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών, η οποία μπορεί να διήρκεσε ελάχιστα, δεν εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε περίπτωση που πραγματοποιούν πάλι έναρξη εργασιών είτε σε συναφή είτε σε μη συναφή Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 3380/24.4.2018 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ σειράς Θ 2225548 της ΔΟΥ Α΄ Αθηνών), 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010

δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προσφυγή με αριθμ. κατάθ. ΠΡ956/5.2.2018.

2. Να αποδοθεί το παράβολο στον αιτούντα.

3. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας


Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.


Αθήνα, 31 Μαΐου  2018
Α. Ράντος                                    Αικ. Συγγούνα                               Ε. Σαρπ


Κοινοποίηση:

1) Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)

2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρόσφατες Αναρτήσεις