Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

ΝΣΚ 184/2018 Συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση - καταβολή αποδοχών

Α) Η Διοίκηση μετά την έκδοση ακυρωτικής απόφασης έχει υποχρέωση, κατ’ επιταγή της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος, να συμμορφωθεί καθολικά και πλήρως προς αυτήν. Ως «πλήρης συμμόρφωση» εννοείται η συμμόρφωση τόσο ως προς τις διοικητικές συνέπειες όσο και ως προς τις οικονομικές, δηλαδή, όσον αφορά την αναδρομική αποκατάσταση υπαλλήλου, τη χορήγηση κάθε είδους μισθολογικής παροχής που θα λάμβανε αν δεν είχε λάβει χώρα η ακυρωθείσα παράλειψη της τοποθέτησής του, συνεπώς και η χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης, ανεξάρτητα αν αυτός άσκησε πράγματι καθήκοντα προϊσταμένου. Η γέννηση της αξίωσης του υπαλλήλου προς αναδρομική μισθολογική αποκατάστασή του, ταυτίζεται με το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί αποκατάστασής του, η δε παραγραφή της άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 49 του ν.δ/τος 496/1974. Η Υπηρεσία, οφείλει να συμψηφίσει την τυχόν διαφορά που προκύπτει από ειλημμένες αποδοχές αντιστοιχούσες στο καταβλητέο επίδομα θέσης ευθύνης αναδρομικά, από το χρόνο που ορίστηκε με την απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.... (πλειοψ.) Β) Η Υπηρεσία δεν δικαιούται να ζητήσει αναδρομικά τις ληφθείσες αποδοχές από τον υπάλληλο του οποίου η πράξη τοποθέτησης ακυρώθηκε, καθώς η ατομική πράξη από την έναρξη ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή την ανάκλησή της ή τη κατάργησή της, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από το αν έχει νομική πλημμέλεια (τεκμήριο νομιμότητας). (ομόφ.)

Πρόσφατες Αναρτήσεις