Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Αρθρογραφία - Μελέτες - Σχόλια

  • Η αγορά των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Όταν, όμως, παύσει ο επαγγελματικός χαρακτήρας του σκάφους, η χορηγηθείσα απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. αίρεται, υπό προϋποθέσεις, με πράξη της τελωνειακής αρχής και αρμόδιο Τελωνείο καταλογίζει τις επιβαρύνσεις ΦΠΑ, πλέον των νομίμων προσαυξήσεων, από την ημερομηνία που έπαυσε ο επαγγελματικός χαρακτήρας του σκάφους. Και τούτο διότι, κατά την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, η διάθεση ατελώς εισαχθέντων ειδών σε άλλες χρήσεις από αυτές για τις οποίες χορηγήθηκε η ατέλεια ή η διάθεση στη γενική κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας χωρίς πληρωμή των οφειλόμενων δασμών και φόρων, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τον Τελωνειακό Κώδικα κυρώσεις περί λαθρεμπορίας, συνεπάγεται την άρση της παρασχεθείσας ατέλειας και την είσπραξη των αναλογούντων δασμών και φόρων.